Mezinárodní soutěž Fleischmann Trophy

Přihlášky do soutěže Fleischmann International Trophy 2025 jsou otevřeny!

Každý rok jsou vybírány některé z nejlepších amatérských mezinárodních sborů, aby soutěžily o prestižní Fleischmann International Trophy.

Zatímco účast v soutěži je pro účast sboru zásadní, Zkušenosti s korkem se neomezuje pouze na toto. Festival také naplánuje vybraným sborům nesoutěžní vystoupení v celé řadě festivalových aktivit v průběhu týdne, včetně Sborové stezky, Posvátné stezky, hostování v národních soutěžích a na závěrečném galakoncertu. Je organizováno setkání Meet and Greet a Festivalový klub, aby se účastníci mohli navzájem poznat a neformálně se setkat v přátelském společenském prostředí. Vybrané sbory mají také možnost uvést Fringe koncert nebo Koncert přátelství.

Aby se sbory mohly plně zúčastnit festivalu, očekává se, že mezinárodní sbory, které se ucházejí o účast v soutěži Fleischmann International Trophy, budou schopny zajistit jejich příjezd do Corku nejpozději ve čtvrtek festivalu a jejich odjezd na pondělní pofestival.

Včasné přihlášky jsou vítány a festival může sborům, kde je to možné, poskytnout včasné potvrzení.

Účast v soutěži znamená souhlas se všemi pravidly a předpisy uvedenými na této stránce.

 • Uzávěrka příjmu vyplněných přihlášek je 31. října předchozího roku.
 • Otevřeno pro jakýkoli sbor mezinárodního postavení.
 • Minimálně dvacet/maximálně šedesát hlasů.
 • Úspěšní žadatelé budou informováni e-mailem do dvou týdnů od data uzávěrky. Včasné přihlášky jsou vítány a festival může sborům, kde je to možné, poskytnout včasné potvrzení.
 • Minimální věk 16 let v den soutěže.
 • Očekává se, že mezinárodní sbory, které se přihlásí do soutěže, tak učiní s tím, že jsou schopny se festivalu zúčastnit od čtvrtečního příjezdu do Corku (nejpozději) do odjezdu v pondělí.

Program a cappella hudby sestávající ze tří nebo čtyř kontrastních děl, jejichž celková délka (vlastní zpěv) se pohybuje mezi deseti a dvanácti minutami. Hudba musí být čistě vokální bez přidání bicích nástrojů. Sborům, jejichž programy nedodrží předepsané limity, bude udělena časová penalizace. Kontrastní program musí představovat historicky vyváženou a soudržnou škálu stylů a musí zahrnovat:

 • Polyfonní dílo komponované před rokem 1750
 • Originální dílo žijícího skladatele
 • Dílo skladatele z rodné země sboru

Po konečném přijetí nesmí sbor měnit svůj repertoár ani pořadí, ve kterém bude zpívat. Pětičlenná mezinárodní porota uděluje známky za technickou a uměleckou kvalitu zvoleného programu a celkovou kvalitu jeho provedení. Bude také brát v úvahu, jak dobře sbor komunikuje s publikem v situaci vystoupení.

31. října předchozího roku

Sbory mohou podat přihlášku do soutěže Fleischmann International Trophy vyplněním formuláře, který je k dispozici v dolní části stránky do 31. října předchozího roku.

Každý sbor je povinen ke své přihlášce přiložit:

 1. Vyplněný formulář žádosti.
 2. Nejnovější digitální nahrávky sboru (min. 3 kusy).
 3. Sborem navržený soutěžní program (viz výše „Repertoárové požadavky“). V případě přijetí nelze tento repertoár a jeho pořadí provedení následně měnit.
 4. Digitální ověřená kopie/naskenovaná kopie originální verze každého díla ve formátu PDF o velikosti A4. 
 5. Krátká historie sboru a dirigenta s podrobnostmi o aktivitách a úspěších (anglický text, cca 250 slov).
 6. Dvě digitální fotografie sboru (velikost alespoň 1 MB, rozlišení tisku nebo 300 dpi) vhodné pro reklamní účely.
 7. Doklad o zaplacení startovného ve výši 400 € (viz „Startovné“).

Online přihlášky nebudou brány v úvahu, pokud konkrétní podpůrné materiály nebudou předloženy do data uzávěrky soutěže. Neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected], pokud byste měli s nahráváním souborů nějaké problémy.

Budou brány v úvahu pouze žádosti obsahující všechny požadavky uvedené v části „Postup přihlášky“. Sbory jsou vybírány na základě jejich aplikačního materiálu. Zvláštní pozornost je věnována repertoáru a kvalitě vystoupení prezentovaného na nahrávce z konkurzu přiložené k přihlášce. O výběrovém řízení nebude vedena žádná diskuse se sbory.

Startovné do soutěže Fleischmann International Trophy je 400 €. Toto startovné musí být uhrazeno bankovním převodem na účet Mezinárodního sborového festivalu v Corku do data uzávěrky přihlášek. Sbory jsou odpovědné za všechny související bankovní poplatky. Sborům, které nebudou vybrány do soutěže Fleischmann International Trophy, bude startovné po odečtení všech vzniklých bankovních poplatků vráceno.

bankovní detaily
Příjemce: Mezinárodní sborový festival Cork
Banka: Allied Irish Banks plc, Patrick's Street, Cork, Irsko
IBAN: IE44 AIBK 9341 5105 1956 04
BIC: AIBKIE2D
Číslo účtu: 05195604
Kód řazení: 93 41 51
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je na bankovním převodu uveden název sboru.

První cena 2 500 €, trofej a certifikát
Druhá cena 1 850 € a certifikát
Třetí cena 1 250 € a certifikát

Zvláštní ocenění
 • Lady Dorothy Mayer Memorial Trophy daroval Chris Mahon.
  Zvláštní cena za provedení díla v mezinárodní soutěži.
 • Schuman/Europe Trophy na památku Moiry Pyne.
  Zvláštní cena za provedení díla žijícího evropského skladatele v mezinárodní soutěži.
 • Heinrich Schütz Perpetual Trophy na památku Dr. Hanse Waldemara Rosena.
  Zvláštní cena za provedení díla Heinricha Schütze v mezinárodních nebo národních soutěžích.
 • McCurtain & McSwiney Memorial Trophy
  Zvláštní cena dirigentovi v Mezinárodní soutěži za provedení nápaditého a uměleckého programu.
 • Trofej míru
  Uděluje se sboru, který nejlépe vystihuje ducha festivalu a naplňuje záměry dobrodinců trofeje, Hnutí PEACE, Cork.
Způsobilost soutěžit
 1. Sbor musí být organizován nejméně jeden kalendářní rok před konáním festivalu a musí být schopen (pokud to vyžaduje Umělecká rada) doložit.
 2. Všichni členové soutěžícího sboru kromě dirigenta musí na festivalu vystupovat jako amatéři.
 3. Nikdo nemůže soutěžit jako člen více než jednoho sboru.
 4. Sbor, který vyhraje první cenu v Mezinárodní soutěži trofejí, nesmí v následujícím roce soutěžit v této soutěži.
 5. Artistic Advisory Board si vyhrazuje právo pozvat jakýkoli irský sbor, aby se zúčastnil mezinárodní soutěže o trofeje.
Cestovní náklady

Festival nepřispívá na cestovní náklady sboru do az Corku.

Místní doprava

Autobusová doprava bude sborům zajištěna následovně:

 • Festival zajistí dopravu, pokud to uzná za vhodné, do plánovaných míst vystoupení v rámci městských a okresních limitů bez nákladů pro sbory.
 • Festival v případě potřeby zorganizuje autobusovou dopravu ke sborům při jejich příletu z letiště Cork do jejich ubytování za cenu 7 EUR na osobu (platí min. počet 20 osob).
 • Festival v případě potřeby zorganizuje autobusovou dopravu ke sborům při jejich odjezdu z jejich ubytování na letiště v Corku za cenu 7 EUR na osobu (platí min. počet 20 osob).
 • Festival je schopen usnadnit sborům doporučování služeb svého dopravního partnera, pokud má sbor nějaké další požadavky na dopravu.
Ubytování a stravování

Zúčastněné sbory jsou zodpovědné za všechny záležitosti související s organizací, rezervací a platbou veškerého ubytování a stravy během pobytu v Corku. Úplný seznam speciálně sjednaných možností ubytování v různých cenových relacích (včetně hotelů, penzionů a hostelů) je k dispozici na tato stránka. Festival nenese odpovědnost za případné problémy s rezervacemi, které mohou nastat.

Vízové požadavky

Proces a náklady na víza jsou výhradní odpovědností sboru. Fesitval podpoří sbor v jeho žádosti prostřednictvím dopisu o podpoře na požádání.

Dotace

Sbory mimo Irsko a Severní Irsko
Festival se zavazuje uhradit denní dotaci (maximálně 4 celé účastnické dny) ve výši 20 € na člena sboru (včetně dirigenta), do maximálního počtu 36 osob, na náklady na ubytování a stravování sborů. vybrán do mezinárodní soutěže Fleischmann Trophy.

Vysílací, nahrávací a fotografická práva

Podmínkou účasti je souhlas sboru s tím, že:

 • Jakékoli vystoupení, které během festivalu předvede, může být fotografováno, živě vysíláno a/nebo zaznamenáno pro následnou reprodukci a/nebo vysíláno v rozhlase/televizi/internetu bez placení sboru.
 • Veškerá vysílací a fotografická práva k jakémukoli vystoupení na Festivalu náleží Festivalu, který s nimi může volně nakládat nebo je použít v propagačních materiálech, jak uzná za vhodné. Povinností všech sborů, jejichž členové jsou mladší 18 let, je zajistit, aby byl v tomto ohledu vyžadován informovaný souhlas od mladých lidí a jejich rodičů/pečovatelů.
 • Jakékoli vystoupení, které předá během Festivalu, může být bez placení nahráno a Festival bude oprávněn držet jakýkoli takový záznam a bude dále oprávněn jakýkoli takový záznam rozmnožovat a prodávat, pronajímat, nabízet nebo vystavovat k prodeji nebo najímat, distribuovat nebo jinak nakládat s jakoukoli nahrávkou nebo reprodukcí záznamu jakéhokoli takového představení jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný.
Hlavní pravidla
 1. Rozhodnutí porotců jsou konečná a nebude vedena žádná korespondence týkající se jakéhokoli aspektu jejich práce.
 2. Vstupné (po odečtení všech vzniklých bankovních poplatků) bude vráceno, pokud nebude sbor vybrán.
 3. Vybraný sbor, který odstoupí ze soutěže, nemá nárok na vrácení startovného.
 4. Festival nenese žádnou právní odpovědnost za cokoli související s účastí sboru na festivalu.
 5. Festival nenese žádnou odpovědnost za náklady na ubytování a stravování, které sboru vzniknou.
 6. Festival nenese žádnou odpovědnost za jakékoli náklady vzniklé jakémukoli sboru nebo jednotlivému sboristovi účastnícímu se festivalu.
 7. Festival si vyhrazuje právo změnit svá data v případě, že koncert nebo jiná veřejná akce nebo jakákoli okolnost mimo kontrolu Festivalu znemožní pořádání festivalu v plánovaných termínech.
 8. Je v rozporu se zákonem provozovat hudbu, která byla reprodukována nezákonně. Pokud tak sbor učiní, festival nenese žádnou odpovědnost za jakékoli kroky vlastníků autorských práv.
 9. Účast na festivalu znamená souhlas se všemi pravidly a předpisy.